Kytkennät Alueen Tarkastelu Ylöjärvi


Tampereen läntisen ratayhteyden suunnittelun tavoitteena on esittää radalle sijainti ja aluevaraus Lempäälästä Ylöjärvelle. Kyseessä on aluevaraus, joka tulee tarkentaa ratalain  mukaisilla suunnittelumenettelyillä ja selvityksillä ennen kuin rata voidaan rakentaa. Maakuntakaavassa esitetään radan aluevaraus, mutta varsinainen hanke voi muodostua vasta kokonaiskannattavuuden ja rahoituksen varmistuttua.

Jos varautumista ei tässä vaiheessa toteutettaisi, olisi maankäyttöpaineen kasvaessa tällaisen ratalinjauksen toteuttaminen kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi vaikeaa tai jopa mahdotonta. Läntinen rata on osa valtakunnallisen rataverkon kehittämistä ja samalla osa Tampereen seudun rataverkon ja liikennejärjestelmän kehittämistä. Läntisellä ratayhteydellä tavoitellaan vahvaa kuljetuskäytävää ja siihen liittyviä uusia maankäyttö- ja toimintamahdollisuuksia, ratayhteyttä Tampere-Pirkkalan-lentoasemalle sekä Tampereen keskustan kautta kulkevan tavaraliikenteen määrän sekä tästä aiheutuvien haittojen ja riskien vähentämistä.

Läntinen ratayhteys erkanee pääradasta Lempäälän Kuljun asemakylän eteläpuolella ja kulkee mahdollisimman läheltä lentoasemaa sen itäpuolelta. Lentoaseman lähelle sijoittuu uusi henkilöliikenteen asema. Lentoasemalta rata haarautuu pohjoiseen kohti Ylöjärveä ja itään kohti Tamperetta. Lentoaseman ja Peltolammin välinen niin kutsuttu yhdysrata sijaitsee pääosin tunnelissa maaston suurten korkeuserojen vuoksi.

Lentoasemalta pohjoiseen rata kulkee valtatien 3 Läntinen kehätie kanssa samassa maastokäytävässä ylittäen ensin tien Pirkkalassa ja kulkien näin Pyhäjärven kohdalla valtatien 3 itäpuolella. Rata siirtyy Pitkäniemen eritasoliittymän eteläpuolella valtatien länsipuolelle ja jatkaa tällä puolen tien rinnalla aina Ylöjärvelle asti, missä se liittyy Pohjanmaanrataan. Läntisen ratayhteyden varrelle on samassa yhteydessä etsitty sijainti uudelle järjestelyratapihalle, joka korvaisi nykyisin Tampereen keskustan tuntumassa sijaitsevan järjestelyratapihan.

Nykyisen Tampereen järjestelyratapihan sijainti on liikenteellisesti hyvä, mutta yhdyskuntarakenteellisesti erittäin huono. Uudella sijainnilla Lempäälässä ratapihan ympäristö esitetään teollisuusalueena, jonne voi sijoittua raideliikenteen läheisyydestä hyötyvää teollista ja kuljetusintensiivistä liiketoimintaa aivan eri mittakaavassa kuin nykyisellä sijainnilla on mahdollista.

Kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi ratajärjestelyjen kanssa samalle alueelle Lempäälään ja Pirkkalaan sijoittuu kaksi uutta tieyhteyttä, valtatien 3 oikaisu Lempäälästä Pirkkalaan ja uutta valtatietä risteävä yhteys Sääksjärveltä lentoasemalle 2-kehä. Tiet, radat ja alueen maankäyttö muodostavat toisiinsa vaikuttavan kokonaisuuden, minkä vuoksi tieyhteyksistä aiemmin tehdyt suunnitelmat on ollut syytä tarkistaa. Uusi kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi 3 Lempäälästä Pirkkalaan jakaa aikuinen singles hyvinge nykyisen valtatien 3 ja uuden valtatieyhteyden välillä, ja vähentää nykyisen tieyhteyden kehittämistarpeita.

Valtatien 3 uuteen linjaukseen on varauduttu jo pitkään ja maakuntakaavatyön yhteydessä  on tarkistettu tehtyjä suunnitelmia. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Viestintäviraston toimivaltaa velvollisuuden asettamiseen oli arvioitava viestintämarkkinalaissa säädettyjen edellytysten perusteella. Viestintäviraston päätöksestä tai asiassa saadusta selvityksestä muutoin ei ollut mahdollista todeta, että enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettaminen valittajalle olisi ollut viestintämarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä.

Valokuidulla toteutettujen tilaajayhteyksien osalta velvollisuuden asettamiselle ei ollut viestintämarkkinalaissa säädettyä perustetta senkään vuoksi, että tältä osin lievempiä sääntelykeinoja ei ensin ollut kokeiltu. Viestintämarkkinoiden puitedirektiivin mukaan komissiolla ei ollut tältä osin kansallista viranomaista sitovaa toimivaltaa.

Komission puitedirektiivin nojalla antama suositus enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisesta ei näin ollen muodostanut sellaisenaan perustetta asettaa valittajalle velvollisuutta, jonka asettamiselle ei ollut viestintämarkkinalaissa säädettyjä edellytyksiä. Korkein hallinto-oikeus kumosi Viestintäviraston päätöksen siltä osin kuin valittajalle oli asetettu velvollisuus noudattaa enimmäishintaa.

Muilta osin korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksestään ilmenevin perustein, että Viestintäviraston päätös ei ollut valittajan esittämillä perusteilla lainvastainen. Näiltä osin valitus hylättiin. Viestintäviraston päätös oli tehty virastolle viestintämarkkinalaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Päätös oli kohdistettu valittajaan sen viestintämarkkinalain nojalla todetun erityisen vahvan markkina-aseman vuoksi. Päätöksen osittainen kumoaminen ei tähän nähden sellaisenaan merkinnyt, että valittajan kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi jääminen kokonaan sen vahingoksi olisi ollut hallintolainkäyttölaissa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta.

Viestintäviraston päätöksessä esitetyt perustelut enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamiselle olivat keskeisin osin yleisiä ja yksilöimättömiä. Velvollisuus oli osin asetettu kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi viestintämarkkinalaissa säädettyä poikkeuksellisuuden edellytystä, jonka virasto oli aiemmin itsekin todennut edellyttävän muiden velvollisuuksien kokeilemista ensin.

Kun täysin vapaa sukupuolen kytkennät kuhmo muutoin otettiin kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi velvollisuuden asettamisen perusteet ja olosuhteet, korkein hallinto-oikeus katsoi olevan kohtuutonta, jos valittaja olisi joutunut pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että Elisa Oyj: Viestintävirasto on viestintämarkkinalain 18 §: Velvollisuus vuokrata tilaajayhteyttä ja laitetilaa viestintämarkkinalaki 24 § ja 37 a §.

Yrityksellä on velvollisuus vuokrata teleyrityksille kiinteän puhelinverkon tilaajayhteys tai sen osa, tilaajayhteyden välityskykyä rinnakkaiskäyttöä varten yläkaista sekä laitetilaa, jos se on tarpeen tilaajayhteyden käytössä tarpeellisten vähäisten laitteiden sijoittamista varten.


Tampereen läntiset väylähankkeet


KHO:2014:156

Eläimillä on tilavat tarhat, jotka on suunniteltu niiden tarpeiden mukaan. Monet eläinlajit alheen porot, villisiat ja ylämaankarja ovat sopeutuneet arktisiin olosuhteisiin ja asuvat vuoden ympäri ulkotarhoissa. Eläinten lisäksi lapsille on monenlaisia aktiviteetteja esim. Lipunmyynnin vierestä voit lainata vierailusi ajaksi käyttöön vetokärryt, joissa eväät ja tavarat kulkevat mukavasti mukana eläinkierroksella.

Puisto sijaitsee noin 5 hehtaarin alueella kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi eläinkierroksen pituus on kokonaisuudessaan lähes kilometrin. Kävelyreitti on päällystetty kivituhkalla ja mukavasti lastenrattaiden kanssa kuljettavissa. Monien mielestä hauskinta kyytiä saa mönkijän peräkärryllä, mukaan pääsevät kaikki klo Kesän aukioloajat Kiviniityn kotieläinpuisto on avoinna Talutusratsastus Talutusratsastus on klo Paljon eläimiä Kiviniityssä useita eläimiä voi silittää ja rapsutella, lapset voivat kerätä esim.

Ryhmämatkat Mainio retkikohde erilaisille ryhmille; päiväkodit, koulut, kerhot, leirikoulut jne. Alueen läheisyys Tampereen ja Nokian yhdyskuntarakenteeseen mahdollistavat toimivat yhteydet seudulliseen joukkoliikenne- ja pyöräilyverkkoon, joten työvoiman saavutettavuus on hyvä kaikilla kulkutavoilla. Nykytilanteessa alueen liikenneverkosta ovat toteutuneet Myllypuronkadun pisto alueen pohjoisosassa sekä Kolmenkulmantien alikulku Kolmenkulma I: Kaava-alueen ulkopuolella Nokialla on lisäksi myös varauduttu Myllypuronkadun jatkamisesta Öljytielle.

Reunaehtoja suunnittelulle asettivat alueen korkeuserot, läheisyys Tampereen läntiseen kehätiehen sekä suunniteltuun Tampereen läntiseen ylöjjärvi. Kaikissa vaihtoehdoissa pääkaduilla kulkee jalankululle ja pyöräilylle ariana b dating peli nastola väylä. Alueen joukkoliikennelinja kulkee pääkatuja pitkin ja pysäkit on ylöäjrvi niin, että käyttäjän mak. Kuvissa tavoitetilanteen mukainen joukkoliikennereitti on esitetty kiinteällä keltaisella viivalla ja välivaihe katkoviivalla.

Välivaiheessa joukkoliikennereitti kulkee Myllypurosta Kolmenkulmantietä alikulun kautta kaava-alueen läpäisevälle pohjois-etelä -suuntaiselle pääkadulle. Tavoitetilanteessa joukkoliikenne wlueen läntisen kehätien Myllypuronkadun kytkennät kautta ja liikennöi alueen läpäisevää pääkatua Nokian puolelle Juhansuo. Kaavaluonnoksen mukainen liikenneverkko on kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi alla.

Liikenneverkko on selkeä ja lyhyet teollisuusalueen päättyvät kadut on pyritty pitämään minimissään. Alueen kadut on mitoitettu taajamanopeuksiin noudattaen Tampereen kaupungin uutta ohjeistusta alla olevan kuvan mukaisesti. Oytkennät 4 pohjautuva, lopullinen ratkaisu. Valitun vaihtoehdon kytkeytyminen ympäröivään liikenneverkkoon. Tällöin suositellaan, että eritasoliittymän länsi ramppi kytkennät alueen tarkastelu ylöjärvi muuttaa rombiseksi, mikä mahdollistaa ratayhteyden linjauksen paremmin.

Tämä asia ratkaistaan tarkemmin läntisen ratayhteyden jatkosuunnittelussa.